Avtrykk

Bestilt av Eikanger-Bjørsvik Musikklag med støtte fra Norsk kulturråd.

"Avtrykk" er skrevet for to brass band, ett med erfarne (voksne) utøvere, det andre kan være et skole- eller ungdomskorps.I debatter om ufordringer knyttet til klimatiske endringer, er ordet avtrykk sentralt.
Hvilket avtrykk gir vår industrielle aktiviteter på klimaet? Hvilke avtrykk gir vår adferd?
Hvilke avtrykk gir vi som bor i den rike delen av verden, sammenlignet med dem som bor i fattige deler av samme klode?
Utfordringer om hvilke tiltak som monner, fører ofte til høylytte protester.
"Det finnes ingen planet B" skrev ungdommer på en plakat.
De samme skoleungdommene har ofret hele skoledager for å markere hvor viktig det er med en felles holdning mot klimautfordringene vi står ovenfor.
De samme ungdommene - ikke overraskende - lever på en måte som ligner veldig på livet de som bestemmer lever.
Hvilke avtrykk fra de voksnes verden preger de unges idéer?
Innenfor kulturelle aktiviteter vil voksenverdenen sterkt påvirke neste generasjon, både med hensyn idéer og smak, preferanser og generell livsførsel. Det er helt naturlig. Det er voksne som lærer opp de unge, det er voksne som definerer hva de skal lære og på mange måter de voksne som bestemmer grunnlaget for et tankesett.
I noen tilfeller ser vi avstand og uenighet, som i de unges løsrivelsesprosess. Men i det store bildet vil voksnes valg i stor grad danne premisset for de unges valg og levemåte.
Likevel ser vi noe nytt nå, noe nytt som skyldes de unges utålmodiget.
De ønsker strukturelle endringer som er bærekraftige,
de ønsker handling som kan redde en syk klode.
Hvilke avtrykk skaper vi som mennesker i kulturell sammenheng? Hvordan blir vi husket?
Musikk er et universelt og almennmenneskelig språk som har en unik evne til å binde oss sammen i felles opplevelser, enten vi utøver musikk sammen, eller vi opplever den sammen på konserter eller andre steder.
Den er en sammenbindende kraft på tvers av generasjoner.
Forusetningen for klingende toner i en konsertsal eller på et utested, er at mennesker samhandler.
Samhandlingen har også det iboende premisset at den ikke kan bære preg av egoisme, da blir det ikke musikk. Kraften i samspillet, kraften i samhandlingen og kraften i ekte menneskeskapte uttrykk er noe av det som kan vise vei, noe av det som gir håp når mennesker må samhandle
om å oppnå felles mål til det beste for alle
Verket har tre deler:
Del 1:
En langsom musikk åpner verket. Advarende toner høres. Men vi vil heller danse og juble, vi ønsker ukompliserte liv, vi ønsker å leve i nuet. Protesterende stemmer får ingen direkte følger, men det medfører en uro: Hva om vi er på feil spor? Et ekko av musikken i innledningen avslutter første del.
Del 2:
De unge maner til opprør og motstand. De protesterer. Musikken er agressiv og pågående. Men også her er refleksjon og ettertanke til stede.
Del 3:
Trommespill har siden menneskehetens tidligste tider
hatt evnen til å samle oss og gi signal om handling - at noe må skje.
Men ikke uten dramatikk. Musikken gir etterhvert et håp om endring gjennom samhandling. Tenk om verden bare kunne musisere sammen...!
Idéen til dette verket ble ble lansert og bestilt av Eikanger-Bjørsvik Musikklag.
Verket er et sted der unge og voksne møtes og samhandler.
"Avtrykk" er et verk som rommer både uro og håp, et speil på vår tid, men samtidig en inspirasjon til å huske at vi sammen kan utrette fantastiske ting.
Torstein Aagaard-Nilsen Birkeland/Manger
Juli 2022