Winds of Changes

(2002) for Oboe, Eb Clarinet, 3 Bb Clarinets, Bass Clarinet, 2 Saxophones (manus) (dur: 20:00)
Four movements. Commissioned by the Millitary Band of Bergen. Recorded on SIMAX

[PUBLISHER: MIC]
Recorded by FMVKV and Peter S. Szilvay on Aurora Records "Oiseaux Exotiques"

Composed autumn 2002.

Høsten 2002 fikk jeg spørsmål fra Major Tom Nätt om å skrive noe kun for treblåserne i FMKV. Anledningen var en kammerkonsert på Koengen i korpsets flotte prøvesal.

Tittelen på verket ble valgt av flere grunner. “Winds” er musikksjargong for treblås, bl.a. benyttet av Stravinskij.“Changes” henspiller på 4 satser med ulike karakter, altså en endringsproses over tid. Et annet poeng er at 1., 2., og 4. er musikk jeg hentet fra et større verk skrevet et drøyt år tidligere, og som ble betydelig omkomponert (Concerto for Large Wind Ensemble – Pentagram) på bestilling fra RNCM Wind Orchestra i Manchester (England).

1. Rituale
Kontrabass og bariton saxofon forsøker ved hjelp av en enkel rytme som stadig vendre tilbake, å være den samlende kraften i satsen, nesten som en trommeslager som samler stammen i et felles rituale.

2. Job´s Klage
Job´s paradoks er også vårt. Jeg arbeidet med denne musikken i september 2001 og ble selvsagt preget av det som skjedde i forbindelse med angrepene på USA.

For å illustrere dette musikalsk, valgte jeg å skrive min egen musikk oppå J. S. Bach sin koral «Ach, Gott, erhör mein seufzen und wehklagen». Den ligger der som erinnelsen av det tapte, av godhet, av uskyld og renhet, mens den øvrige musikkens sammenfiltrede linjer kanskje speiler vår bevissthet og tvilen om det gode noen gang vil seire?

3. Spill
Eb klarinetten innleder et spill som tar de øvrige instrumentene med i et musikalsk forløp som jeg betrakter som en liten scherzo.

4. Konklusjon
Den samlende kraften er nå en forpint og presset klarinett-stemme.
Etter kadensen befinner soloklarinetten seg i et mylder av stemmer som gradvis trekkes mot et sentrum, en slags kadensering i sakte bevegelse mot en sluttakkord som lar det stå åpent om vi resignerer eller øyner håp..


In the autumn of 2002 I was asked by major Tom Nätt to write something for the wood winds of the Norwegian Army Band. The occasion was a chamber concert in the band´s wonderful rehearsal hall at Koengen. I chose the title for a number of reasons. "Winds" is of course musicians´ jargon for wood winds, and has been used by Stravinsky, among others, "Changes" refers to the work´s four movement, each with its individual character; in other words a process of transformation throughout. Another reason is that movement 1, 2 and 4 are taken (and considerably adapted) from a larger work written a year earlier, Concerto for Large Wind Ensemble - Pentagram, commissioned by the RNCM Wind Orchestra in Manchester, England.

1. Ritual
The Double Bass and Baritone Saxophone attempt, by means of a simple, recurring rhythm, to take on the role of driving force in the music, almost like a drummer gathering the tribe in a joint ritual.

2. Job´s Lament
Job´s paradox is also our own. I was working on this music in September 2001 and my work was naturally affected by the terror attacks in the USA. In order to illustrate this in the composition I chose to write my own music in the top of J.S. Bach´s chorale "Ach, Gott, erhör mein Suefzen und Wehklagen", which lies there as a reminiscence of what was lost; of goodness, innocence and purity; whereas the interweaving lines of the rest of the music perhaps reflect our awareness and doubt that good will ever be victorious.

3. Play
The Eb Clarinet introduces a game in which the other instruments are drawn into a musical discourse which I consider as a scherzo.

4. Conclusion
The collected energy is now focused in the tortured, agonized Clarinet part. After the cadenza the solo Clarinet is one of a multitude of voicces which are gradually drawn together towards a sort of cadence slowly moving in the direction of a final chord which might represent resignation or hope.